ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ 

5.1 დაზუსტებული და დამტკიცებული ბიუჯეტი(2017წელი)

5.1.დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2015 წელი.

5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2019წელი.

5.1დაზუსტებული და დამტკიცებული ბიუჯეტი -2020 წელი

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია(ნაზარდი ჯამით)

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია(ნაზარდი ჯამით).

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია(ნაზარდი ჯამით)

5.2 ბიუჯეტის შესრულების გეგმა ნაზარდი ჯამით -2015წელი.

5.2 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების გეგმა ნაზარდი ჯამით-

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაფია (ნაზარდი ჯამით) 2019წელი

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაფია (ნაზარდი ჯამით) 2019წელი 

5.2ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია(ნაზარდი ჯამით) 2020 წლის I-II-III კვარტალშ

5.2ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაფია (ნაზარდი ჯამით)-2020 წელი

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოსა და პრემიის კვარტალური ოდენობის შესახებ 2015წ-სრულად.

5.3 ინფორმაცია 2017წლის გაცემული სარგოსა და პრემიის კვარტალური ოდენობის შესახებ.

5.3 ინფორმაცია 2018 წლის გაცემული ხელფასისა და პრემიის შესახებ.

5.3 ინფორმაცია 2019წლის I-IIკვარტლში გაცემული ხელფასისა და პრემიის შესახებ.

5.3 ინფორმაცია 2019წლის III-IVკვარტლში გაცემული ხელფასისა და პრემიის შესახებ.

5.3 ინფორმაცია გაცემული ხელფასისა და პრემიის შესახებ 2020 წლის (I-II-IIIკვ)

5.3-ინფორმაცია გაცემული ხელფასისა და-პრემიის შესახებ-2020 წელი

5.9 ინფორმაცია ინტერნეტ და სატელეფონო ხარჯების შესახებ

5.9 ინფორმაცია ინტერნეტ და სატელეფონო ხარჯების შესახებ