ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ 

5.1 დაზუსტებული და დამტკიცებული ბიუჯეტი(2017წელი)

5.1.დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2015 წელი.

5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2019წელი.

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია(ნაზარდი ჯამით)

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია(ნაზარდი ჯამით).

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია(ნაზარდი ჯამით)

5.2 ბიუჯეტის შესრულების გეგმა ნაზარდი ჯამით -2015წელი.

5.2 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების გეგმა ნაზარდი ჯამით-

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაფია (ნაზარდი ჯამით) 2019წელი

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოსა და პრემიის კვარტალური ოდენობის შესახებ 2015წ-სრულად.

5.3 ინფორმაცია 2017წლის გაცემული სარგოსა და პრემიის კვარტალური ოდენობის შესახებ.

5.3 ინფორმაცია 2018 წლის გაცემული ხელფასისა და პრემიის შესახებ.

5.3 ინფორმაცია 2019წლის I-IIკვარტლში გაცემული ხელფასისა და პრემიის შესახებ.

5.9 ინფორმაცია ინტერნეტ და სატელეფონო ხარჯების შესახებ

5.9 ინფორმაცია ინტერნეტ და სატელეფონო ხარჯების შესახებ