ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ


4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა.

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული გეგმა

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია

4.1სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული გეგმა 2015წლისIIIკვარტალი.

4.1სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია2015წლის III კვარტალი.

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2015 წელი

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა -2019

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა -2020

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული გეგმა-2020 წელი

4.2,4.4 გაწეული ხარჯის ანგარიში 

4.2.4.4გაწეული ხარჯის ანგარიში 

4.2 4.4 გაწეული ხარჯების ანგარიში 

4.2 4.4 გაწეული ხარჯების ანგარიში 2019.